Shane Parrish

Duke University

Shane Parrish

Farnam Street
Verified
Shane Parrish