Michal Plevka

Duke University

Michal Plevka

Mindworx
Verified
Michal Plevka