Daniel Kahneman

Professor
Duke University

Daniel Kahneman

Professor
Princeton University
Verified
Daniel Kahneman